Naruto Shippuden

                NARUTO SHIPPUDEN

 

             Primeira Temporada - 01-30

            Segunda Temporada - 31-53

            Terceira Temporada - 54-75

          
Quarta Temporada - 76-102

 

           Quinta Temporada - 103-??